Registration

Register at VietAbroader

The Facebook Platform

Required Information

Please enter the name by which you would like to log-in and be known on this site.

Please enter a password for your user account. Note that passwords are case-sensitive.

Please enter a valid email address for yourself.

Human Verification

In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.


Additional Required Information (profile)

Xin viết đầy đủ tiếng Việt

Where are studying?

Field of study

Information will be kept from public.

Please list your permanent city where you or your family reside

If you are living in the US

You are living in

Additional Information

If you were referred to this site by an existing member of VietAbroader, enter their username here.

All timestamps displayed on the forums can be automatically corrected to show the correct time for your location in the world. Simply select the appropriate time zone from the list below.

In addition, you may set the appropriate option to allow for daylight savings time in your part of the world.

From time to time, the administrators and/or other members may want to send you email notifications or messages. If you do not want to receive email from certain people then you may disable the options here

if different from your hometown city

Forum Rules

In order to proceed, you must agree with the following rules:


1. Diễn đàn VietAbroader không cho phép đăng tải những nội dung nhạy cảm về mặt chính trị hay đồi trụy về văn hóa.


2. Diễn đàn VietAbroader không cho phép sử dụng từ ngữ hay hình ảnh xúc phạm đến các thành viên khác, bao gồm từ ngữ đã được rút gọn hoặc có dùng dấu sao để che đi một số chữ, ví dụ như đ*.


3. Diễn đàn VietAbroader không cho phép đăng tải những nội dung có tính chất xúc phạm cá nhân, phân biệt giới tính, chủng tộc, hoặc khiếm nhã. Mặc dù không dễ dàng để xác định thế nào là nội dung có tính chất xúc phạm hoặc khiếm nhã, chúng tôi mong muốn các thành viên suy xét kĩ lưỡng và tránh dùng những nội dung có khả năng vi phạm điều luật này.


4. Bài viết quảng bá cho các dịch vụ hoặc sản phẩm thương mại phải được đăng trong mục Quảng cáo (Classified Ads), nếu không bài viết sẽ bị xóa. Chỉ một vài nhà tài trợ được sự đồng ý của VietAbroader mới có thể post những bài quảng bá ở những box khác.


5. Bài viết không liên quan đến mục (box) hay chủ đề (topic) sẽ bị xóa hoặc dời sang một mục hay chủ đề khác. Chúng tôi sẽ không "dịch chuyển lại" (redirect) những bài viết này.


6. Ban điều hành diễn đàn có quyền quyết định xem bài viết, chữ kí, hoặc hình ảnh do thành viên đưa lên diễn đàn có vi phạm năm điều luật trên hay không. Chúng tôi có quyền xóa, dời, hoặc thay đổi bất kì bài viết, chữ kí, hoặc hình ảnh nào chúng tôi cho rằng vi phạm năm điều luật đã nêu.


7. Những thành viên vi phạm nhiều lần sẽ bị cấm tham gia diễn đàn.


Để giúp diễn đàn VietAbroader trở nên tốt hơn, chúng tôi mong muốn các thành viên thông báo cho ban điều hành những bài viết, chữ kí, hay hình ảnh không phù hợp với các tiêu chí đã đưa ra. Các bạn có thể dùng nút trình báo "Report" (có thể tìm thấy ở góc trái bên dưới của bài viết) hoặc gửi tin nhắn riêng "Private message" đến ban điều hành diễn đàn để trình báo những bài viết, chữ kí, và hình ảnh mà các bạn cho rằng vi phạm những tiêu chí trên.