Bộ giáo trình
Master American Accent
Speak English like an American (gồm 5 CD)
Speak English llike an American (more idioms and expressions) sách
Speak Business English like an American - sách

Và nhiều sách về idioms và ngữ pháp tiếng Anh

Tài liệu TOEIC (sách gốc)

Nhà sách ngoại văn U.S.A Books 100 Phạm Viết Chánh Quận 1 tp HCM.